Νέα έκδοση 1.0.5

Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του myDATA REST API 1.0.5, καθώς και τα σχετικά XSDs που αυτή χρησιμοποιεί.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κοιτάξτε στον σύνδεσμο:

Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδό … more

Νέα έκδοση 0.6

Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του myDATA REST API 0.6, καθώς και τα σχετικά XSDs που αυτή χρησιμοποιεί.

Παραστατικά και χαρακτηρισμοί που έχουν αποσταλεί με προηγούμενες εκδόσεις, διαγράφησαν more