Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του myDATA REST API 0.5.1, καθώς και τα σχετικά XSDs που αυτή χρησιμοποιεί.