Είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του myDATA REST API 1.0.5, καθώς και τα σχετικά XSDs που αυτή χρησιμοποιεί. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ κοιτάξτε στον σύνδεσμο:
Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις
και ειδικότερα στο κάτω μέρος της σελίδας που αναφέρεται στο "Portal για Προγραμματιστές"