παράκαμψη διαδικασίας sendIncomeClassification

Εάν δεν είναι εφικτός ο ορισμός default τιμής για τα classificationType και classificationCategory ανά επιχείρηση, ώστε να μην απαιτείται χαρακτηρισμός των εσόδων, εάν είναι δυνατό, οι παραπάνω πληροφορίες να προστεθούν ΚΑΙ σαν πεδία στις γραμμές του παραστατικού. οπως π.χ. το vatCategory. Ετσι θα χαρακτηρίζονται αμέσως με την καταχώρηση και δε θα απαιτούνται άλλες ενέργειες. Στην περίπτωση δε, που απαιτείται το ποσό μιας γραμμής ενός παραστατικού να επιμεριστεί σε διαφορετικά classificationType και classificationCategory (σπάνια κατά την γνώμη μου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η sendIncomeClassification όπως ισχύει τώρα.


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.