Χρονοσφραγίδα στις κατχωρήσεις

Είναι εφικτό το σύστημα να επιστρέφει και μια χρονοσφραγίδα πέρα του mark; Θα είναι χρήσιμο να γνωρίζει η επιχείρηση πότε καταχωρήθηκε το παρασταικό της με βάση αδιάβλητα στοιχεία από το mydata και όχι από το δικό της πληροφορικό σύστημα. Έτσι π.χ θα ξέρει αν το παρασταστικό υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και θα μπορεί γενικά να σχεδιάσει και εφαρμόσει ελέγχους στις δικές της εσωτερικές διαδικασίες σχετικά με την όλη διαδικασία. Αν επιπλέον η χρονοσφραγίδα είναι ορατή και στον λήπτη του παρασταικού, μπορεί να λειτουργεί και σαν κίνητρο για την επιχείρηση να το υποβάλλει έγκαιρα και όχι τελευταία στιγμή, για να μην εκτίθεται στον πελάτη της.


You're not signed in. Please sign-in to report an issue or post a comment.